Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/11/2021 04:10

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Ngô Quyền

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Ngô Quyền.

Theo Quyết định: Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Ngô Quyền với nội dung cụ thể như sau: Tổng số dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất: 6 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 18,02 ha.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hướng dẫn UBND quận Ngô Quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ngô Quyền theo quy định.

Chủ trì phối họp cùng UBND quận Ngô Quyền kiểm tra, rà soát nhũng dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2021 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND quận Ngô Quyền có trách nhiệm: Cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố không thay đổi.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS