Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/11/2021 09:47

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Thụy

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Thụy.

Theo Quyết định của UBND thành phố: Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Thụy, cụ thể: Tổng số dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất: 12 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 6,72 ha.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hướng dẫn UBND huyện Kiến Thụy và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiến Thụy theo quy định. Chủ trì phối hợp cùng UBND huyện Kiến Thụy kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2021 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Kiến Thụy có trách nhiệm: Cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND thành phố không thay đối.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS