Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2009 14:44

Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

(Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 59 /TTr-UBND ngày 27/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Tờ trình số 59 /TTr-UBND ngày 27/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến 2020với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm:

- Nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản để phục vụ cho nhu cẩu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu sử dụng khoáng sản trong tương lai, đảm bảo quản lý được nguồn tài nguyên.

- Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

- Qui hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản của thành phố phải phù hợp với Qui hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước do Thủ tướng chính phủ phê duyệt; phù hợp với các Qui hoạch phát triển ngành, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn thành phố.

2. Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát

- Đánh giá tổng hợp về công tác khảo sát, thăm dò các nguồn khoáng sản, xác định trữ lượng, diện tích, chất lượng khoáng sản trên cơ sở các tài liệu địa chất ở mức độ điều tra, khảo sát và thăm dò đã tiến hành trên địa bàn thành phố; hiện trạng hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thành phố về các mặt: trình độ công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ ảnh hưởng tới môi trường.

- Khoanh vùng quy hoạch các khu vực cấm, dự trữ quốc gia, được phép hoạt động khoáng sản, đề ra các biện pháp khắc phục các mặt tồn tại thời kỳ nghiên cứu đến năm 2020.

- Dự báo ảnh hưởng của công nghiệp khai thác khoáng sản đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố và khu vực lân cận đến năm 2020.

- Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản; đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

* Mục tiêu cụ thể

- Năm 2010: Khoanh vùng quy hoạch các khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo qui định của pháp luật; đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại .

- Giai đoạn 2011 - 2015: Quản lý tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố theo quy hoạch, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, phục vụ tốt nhất nhu cầu về nguồn nguyên vật liệu cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Hoàn thiện quy hoạch theo hướng ổn định và phát triển bền vững, kịp thời điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với  giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo của thành phố và cả nước.

3. Nội dung quy hoạch:

Thực hiện theo Đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 kèm theo Tờ trình số 59 /TTr-UBND, ngày 27/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

4. Một số giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện quy hoạch:

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản theo hướng đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, không chồng chéo, nâng cao tính năng động, hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường. Tăng cường thanh kiểm tra hoạt động khoáng sản nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép khoáng sản; định kỳ rà soát, cập nhật số liệu làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn giai đoạn tiếp theo;

- Huy động các nguồn vốn thuộc các thành phần kinh tế tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hoạt động khoáng sản thông qua các loại hình doanh nghiệp phù hợp;

- Khai thác, chế biến khoáng sán gắn với bảo vệ, cải tạo môi trường; trong quá trình khai thác phải chú ý áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến để thu hồi triệt để tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường.  Các chất thải trong khai thác, chế biến phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại trong khai thác, chế biến nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu; đảm bảo các chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo quy định; sử dụng công nghệ thăm dò, khai thác, chế biến theo hướng kết hợp công nghệ trong và ngoài nước. Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố công bố công khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Hàng năm đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS