Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/10/2011 09:11

Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII (nhiệm kỳ 2004-2009 )

Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII (nhiệm kỳ 2004-2009 )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TT HĐND ngày 05/4/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

           

 

QUY CHẾ

Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân 

và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII ( nhiệm kỳ 2004-2009 )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TT HĐND ngày 5  tháng 4  năm 2007

của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Quy chế này quy định về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; việc đôn đốc kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của công dân.

Điều 2.

Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp công dân nhằm:

1. Thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của công dân;

2. Giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân; hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật;

3. Nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố công tác có trách nhiệm tạo điều kiện về địa điểm và thời gian để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Điều 4.

Địa điểm tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân:

1. Tại Phòng tiếp công dân thành phố;

2. Tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị nơi đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ( Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố );

3. Tại đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 5.

Việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cởi mở, thân thiện, đúng pháp luật.

Điều 6.

Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị và tổ chức chu đáo, tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khi có yêu cầu.

Điều 7.

 Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong việc xem xét, xử lý những ý kiến, kiến nghị đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực có liên quan.

 Chương II

TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 8.

Tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp công dân hai ngày trong một tháng vào các ngày thứ ba của tuần đầu và tuần thứ ba của tháng;

2. Thời gian, địa điểm, nội dung tiếp công dân được thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và niêm yết tại nơi tiếp công dân;

3. Thường trực Hội đồng nhân dân gửi kế hoạch tiếp công dân đến Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, mời đại diện các cơ quan này và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cùng dự tiếp công dân.

Điều 9.

Tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố:

 1. Khi có yêu cầu tiếp công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi đại biểu công tác hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tiếp công dân của mình;

2. Lãnh đạo tổ chức, cơ quan nơi đại biểu công tác hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo kế hoạch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và mời đại diện các cơ quan này cùng dự tiếp công dân.

 Điều 10.

Trình tự và yêu cầu tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

1. Nghe công dân trình bày, phản ánh (yêu cầu nêu rõ tên, địa chỉ, nội dung cần trình bày);

2. Yêu cầu công dân cung cấp các văn bản, tài liệu có liên quan;

3. Yêu cầu các ngành chức năng báo cáo, trao đổi những vấn đề có liên quan;

4. Giải thích tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân;

5. Hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

6. Nhận đơn của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

7. Trư­ờng hợp có nhiều ngư­ời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về cùng một nội dung thì yêu cầu cử ngư­ời đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc;

8. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu;

9. Sau khi tiếp công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phải tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đơn th­ư, khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 11.

Quyền của công dân khi tham dự tiếp công dân:

1. Được trình bày bằng lời, bằng văn bản về khiếu nại, tố cáo và kiến nghị những vấn đề có liên quan đến quyền lợi chính đáng của công dân;

2. Được nhận thông báo kết quả tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 12.

Nghĩa vụ của công dân khi tham dự tiếp công dân:

1. Chấp hành nội quy, quy định tại nơi tiếp công dân;

2. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo và ký rõ tên, địa chỉ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, bằng chứng đã cung cấp;

3. Thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Khiếu nại, tố cáo.

 Chương III

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ KIẾN NGHỊ, ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

VÀ ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

 

Điều 13.

Đơn thư của cá nhân, tổ chức gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố qua hoạt động tiếp công

     dân và các hình thức khác phải kịp thời xử lý như sau:

1. Những ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét và giải quyết của cơ quan, tổ chức, địa phương nào thì chuyển đến cơ quan, tổ chức, địa phương đó để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

2. Những khiếu nại đối với quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân thành phố; các bản án, quyết định của Toà án nhân dân thành phố; về thi hành án; về việc khám xét, thu giữ tài sản, tạm giữ, tạm giam, khởi tố điều tra, truy tố xét xử của các cơ quan tư pháp; khiếu nại về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính và tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp chuyển đến Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét và kiến nghị biện pháp giải quyết với Thường trực hội đồng nhân dân thành phố;

3. Khiếu nại quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách, tiền tệ, ngân hàng; về hoạt động sản xuất kinh doanh; về nhà, đất; về khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái; về dự án các công trình trọng điểm do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách chuyển Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và kiến nghị biện pháp giải quyết với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

4. Khiếu nại quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân thành phố về văn hoá- thông tin, giáo dục- đào tạo, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động, thanh, thiếu niên và nhi đồng, người có công và chính sách ưu đãi; chính sách tôn giáo, về khám chữa bệnh, viện phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, về dân số và kế hoạch hoá gia đình và các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội chuyển Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và kiến nghị biện pháp giải quyết với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

5. Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố không xem xét, chuyển những đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.             

Điều 14.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chuyển đến có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân việc giải quyết và trả lời cho công dân biết.

         Điều 15.

Ba tháng một lần, Thường trực hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Điều 16.

1. Việc giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được bố trí vào chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

 2. Trong quá trình giám sát nếu phát hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc trì hoãn việc giải quyết; giải quyết không đúng quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét lại. Khi cần thiết, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan cấp trên giải quyết.

 Chương IV

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Điều 17.

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố có nhiệm vụ:

1. Tổ chức và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khi đại biểu yêu cầu;

2. Tổ chức phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Điều 18.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố:

1. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; ký thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc chuyển khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và theo dõi, đôn đốc cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định;

2. Định kỳ ( tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm ) tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

3. Tham dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 19.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố:

1. Mở sổ sách theo dõi và tiếp nhận những ý kiến của công dân, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

2. Xây dựng kế hoạch, đăng ký thời gian tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo người khiếu nại, tố cáo biết và đôn đốc việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

3. Với vụ việc phức tạp, phối hợp với các chuyên viên theo dõi lĩnh vực đề xuất biện pháp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xử lý;

4. Dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, khi Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố giao.   

Chương V

 ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

Điều 20.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Hội đồng nhân dân có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố bảo đảm điều kiện, phương tiện, kỹ thuật và những tài liệu cần thiết khác để Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt việc tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân thành phố và xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thuận lợi và có kết quả.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                             TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                         CHỦ TỊCH 

                                                          (Đã ký)

                                                         Nguyễn văn Thuận

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS