Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/12/2021 04:00

Văn phòng UBND thành phố

Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại: 080.31260 - Email: nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Huy Kiên

Điện thoại: 0803.1230 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn

3. Phó Chánh Văn Phòng: Trần Văn Thiện
Điện thoại:                 - Email:
tranvanthien@haiphong.gov.vn

4. Phó Chánh Văn Phòng: Phạm Anh Tuấn
Điện thoại:                 - Email:

II. BAN TIẾP CÔNG CÔNG DÂN THÀNH PHỐ

1. Trưởng Ban: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên
 - Điện thoại: 080.31273 - Email: tranhuykien@haiphong.gov.vn

III. CÁC PHÒNG KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức
 - Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
 - Điện thoại: 080.31253 - Email: phamthithanhhien@haiphong.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả Đội xe)
 - Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng 
 - Điện thoại: 080.31298 - Email: vutiendung@haiphong.gov.vn

 IV. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP: (gồm 7 phòng)

1. Phòng Văn xã

- Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Đức Quỳnh

- Điện thoại: 080.31121 - Email: nguyenducquynh@haiphong.gov.vn

2. Phòng Tổng hợp
 - Trưởng phòng: Lê Minh Phương
 - Điện thoại: 080.31251 - Email: leminhphuong.th@haiphong.gov.vn

3. Phòng Nội chính và Kiểm tra, giám sát

 - Trưởng phòng: Vũ Hữu Kháng
- Điện thoại: 080.31283

4. Phòng Tài chính – Ngân sách

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Điện thoại: 080.31268 
 5. Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương

- Trưởng phòng: 

- Điện thoại: 080.31269 
6. Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

 - Trưởng phòng: Phạm Khắc Thành
 - Điện thoại: 080.31224 - Email: phamkhacthanh@haiphong.gov.vn
7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
 - Trưởng phòng: Phạm Thành Trung
 - Điện thoại: 080.31137 - Email: phamthanhtrung@haiphong.gov.vn 

V. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.  Trung tâm Thông tin - Tin học
- Giám đốc: Phạm Văn Hùng
- Điện thoại: 0225.3747351 - Email: hpnet@haiphong.gov.vn

2. Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố
- Giám đốc: Vũ Tiến Dũng
- Điện thoại: 080.31168 - Email: tthn@haiphong.gov.vn

 

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Quyết định số 668/2016/QĐ-UBND, ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng  668-QĐ-UBND.pdf

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1316/2016/QĐ-UBND, ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 1316-2016-QĐ-UBND.pdf 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS