Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2020 08:56

Thanh tra thành phố

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0225.3921910

Fax: 0225.3921319

Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 692/2015/QĐ-UBND ngày 3/4/2015 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo 

- Chánh Thanh tra: Phạm Thành Văn

Email: phamthanhvan.tt@haiphong.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Nguyệt Ánh

Email: phamthinguyetanh@haiphong.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Bùi Hùng Thiện

Email: thienbuihung@haiphong.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Lê Lương

Email: leluong@haiphong.gov.vn

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn