Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/08/2021 17:00

Sở Y tế

Trụ sở: số 38 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

Máy thường trực: 0225.3745702 – 0225.3745541

Fax: 0225.3823802

Email cơ quan: soyte@haiphong.gov.vn

Email tiếp dân: tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban Giám đốc :

- Giám đốc: Trần Anh Cường
  + Điện thoại cố định: 0904256777
  + Email: trananhcuongsythp@gmail.com


- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Sơn
  + Điện thoại cố định:0903411256

  + Email:dsnguyentienson@gmail.com
 

- Phó Giám đốc: Phan Huy Thục
  + Điện thoại: 0912155162
  + Email: thucphanhuy@gmail.com

- Phó Giám đốc: Trần Quốc Trinh

1. Văn Phòng Sở
- ĐT : 3745702
 2. Phòng Kế hoạch
- ĐT : 3745891
 3. Phòng Tổ chức Cán bộ
- ĐT : 3745786
 4. Phòng Nghiệp Vụ Y
- ĐT : 3745503
 5. Phòng Nghiệp Vụ Dược
- ĐT : 3745890
 6. Phòng Tài chính Kế toán
- ĐT : 3823285
 7. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược ngoài công lập
- ĐT : 3842240
 8. Ban Thanh Tra
- ĐT : 3745976

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn