Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/11/2020 12:00

Sở Văn hóa và Thể thao

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng

Số máy thường trực: 0225.3822616 

Hộp thư cơ quan: sovhtt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND thành phố Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Trần Thị Hoàng Mai

Email: tranthihoangmai.vhtt@haiphong.gov.vnPhó Giám đốc: Phạm Thị Tô Trang 

Email: phamtotrang.vhtt@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Trịnh Văn Tú 

Email: trinhvantu@haiphong.gov.vn

 

2. Văn phòng Sở

3. Thanh tra Sở

4. Phòng Tổ chức - Pháp chế

5. Kế hoạch- Tài chính

6. Phòng Quản lý di sản văn hóa

7. Phòng Quản lý văn hóa

8. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình

9. Phòng Quản lý thể dục thể thao

10. Phòng Thể thao thành tích cao

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn