Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2020 09:17

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền

Máy thường trực: 0225.3822058

Fax: 02253.822058

Hộp thư cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 1117/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Trần Văn Phương

Email: tranvanphuong.tnmt@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Minh Thành

Email: phamminhthanh@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Chu Thanh Lương

Email: chuthanhluong.tnmt@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Văn Thuấn

Email: phamvanthuan2@haiphong.gov.vn

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

- Phòng Tài nguyên nước

- Phòng Khoáng sản

- Chi cục Bảo vệ môi trường

- Chi cục Biển và Hải đảo

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường

- Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

- Văn phòng Đăng ký đất đai

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- Quỹ Bảo vệ môi trường

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn