Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2021 10:00

Sở Nội vụ

Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

Số máy thường trực: 0225.3842514

Fax: 080.31289

Hộp thư cơ quan: sonoivu@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Theo Quyết định số 1098/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm phía dưới)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Thu

Email: nguyenthithuhp@haiphong.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Phạm Hồng Hà

hongha@haiphong.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Trần Quang Trung

Email: tranquangtrung@haiphong.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Hoàng Văn Đức

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

1. Văn phòng

2. Phòng Công chức viên chức

3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

4. Phòng Tổ chức, biên chế

5. Phòng Cải cách hành chính và Pháp chế

6. Thanh tra Sở

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS