Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/07/2020 09:00

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền

Số máy thường trực: 0225.3846475

Fax: 0225.3845183

Hộp thư cơ quan: sokhcn@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 2951/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Dương Ngọc Tuấn

Điện thoại: 02253.921466

Email: duongngoctuan@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Đỗ Gia Khánh

Điện thoại: 02253.920427/0913.379.290

Email: dogiakhanh@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiên

Email: nguyenthihien.khcn@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Thị Sen Quỳnh

Email: phamthisenquynh@haiphong.gov.vn

2. Các phòng chuyên môn

- Văn phòng Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Quản lý công nghệ

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

- Phòng Quản lý chuyên ngành

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn