Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2021 17:00

Sở Công Thương

Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray – Ngô Quyền.

Số máy thường trực: 0225.3846719 – 0225.3700581

Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796

Hộp thư cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Hải Phòng Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở:
- Giám đốc: Bùi Quang Hải  

Email: buiquanghai@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Lê Minh Sơn

Email: leminhson.ct@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Đặng Thị Phương Liên

Email: dangthiphuonglien.ct@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Công Hân

Email: nguyenconghan.ct@haiphong.gov.vn

 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Kỹ Thuật - An toàn - Môi trường;

- Phòng Quản lý Năng lượng;

- Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế;

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn