Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Văn phòng UBND thành phố

Thời gian 09/12/2021 11:00

Sở Xây dựng

Thời gian 12/08/2021 16:00

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian 12/08/2021 16:00

Sở Tư pháp

Thời gian 06/08/2021 17:00

Sở Y tế

Thời gian 06/08/2021 17:00Sở Công Thương

Thời gian 30/07/2021 17:00

Sở Nội vụ

Thời gian 30/07/2021 17:00

Sở Tài chính

Thời gian 24/06/2021 19:00

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS