Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Thời gian 30/07/2018 09:32


Sở Công thương

Thời gian 31/10/2016 08:31

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian 14/09/2016 08:56

Sở Giao thông vận tải

Thời gian 12/09/2016 10:59

Sở Xây dựng

Thời gian 12/09/2016 09:37

Sở Tài chính

Thời gian 04/08/2016 10:20

Văn phòng UBND thành phố

Thời gian 29/07/2016 10:03

Đại học Hải Phòng

Thời gian 13/07/2016 10:43

Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

Thời gian 11/07/2016 14:37

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn