Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ

Thời gian 10/07/2020 09:00

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

Thời gian 03/07/2020 07:00

Sở Du lịch

Thời gian 12/06/2020 09:00

Đại học Hải Phòng

Thời gian 12/06/2020 07:00


Sở Ngoại vụ

Thời gian 10/06/2020 10:45


Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 10/06/2020 09:17

Thanh tra thành phố

Thời gian 10/06/2020 08:56

Sở Tư pháp

Thời gian 10/06/2020 08:00

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn