Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2020 11:08

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn