Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Thời gian 13/12/2022 12:38
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thời gian 02/08/2022 14:18
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn