Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin - Truyền thông
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Thời gian xin ý kiến : 23/12/2020 đến 23/01/2021

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin - Truyền thông
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Thời gian xin ý kiến : 23/12/2020 đến 23/01/2021

Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Cơ quan ban hành: Văn phòng điều phối nông thôn mới
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 19/12/2020 đến 22/12/2020


Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ

Cơ quan ban hành: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 05/11/2020 đến 05/12/2020

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn