Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Thời gian xin ý kiến : 17/06/2022 đến 18/07/2022

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 10/06/2022 đến 11/07/2022

Dự thảo Quyết định Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 03/12/2021 đến 02/12/2022


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp


Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 30/05/2022 đến 30/06/2022

Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian xin ý kiến : 27/05/2022 đến 27/06/2022

Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian xin ý kiến : 20/05/2022 đến 20/06/2022


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS