Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 22/10/2020 đến 22/11/2020

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 22/10/2020 đến 22/11/2020

Dự thảo Nghị quyết Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 20/10/2020 đến 20/11/2020

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

Cơ quan ban hành: Sở Tài Chính
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 09/10/2020 đến 09/11/2020

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp
Lĩnh vực: Tư pháp
Thời gian xin ý kiến : 09/10/2020 đến 09/11/2020


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp


Dự thảo Đề cương Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 16/09/2020 đến 16/10/2020

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn

Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 18/09/2020 đến 18/10/2020

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Thời gian xin ý kiến : 14/09/2020 đến 14/10/2020

Dự thảo Quyết định về việc Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công

Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư
Thời gian xin ý kiến : 10/09/2020 đến 10/10/2020

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn