Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Thời gian xin ý kiến : 31/07/2020 đến 31/08/2020

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Cơ quan ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 24/07/2020 đến 24/08/2020

Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức

Cơ quan ban hành: Sở Tài Chính
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 15/07/2020 đến 15/08/2020

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 13/07/2020 đến 13/08/2020

Dự thảo Quyết định về tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực: Ngoại vụ
Thời gian xin ý kiến : 10/07/2020 đến 10/08/2020


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông

Cơ quan ban hành: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Thời gian xin ý kiến : 15/06/2020 đến 15/07/2020

Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin - Truyền Thông
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Thời gian xin ý kiến : 02/07/2020 đến 02/08/2020

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý đối với các trường giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian xin ý kiến : 01/07/2020 đến 01/08/2020

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 24/06/2020 đến 24/07/2020

Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT

Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Thời gian xin ý kiến : 17/06/2020 đến 17/07/2020

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn