Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Công thương
Lĩnh vực: Công thương
Thời gian xin ý kiến : 12/04/2021 đến 12/05/2021

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ

Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 06/04/2021 đến 06/05/2021Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương

Cơ quan ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 15/03/2021 đến 19/03/2021

Dự thảo Quyết định ban hành quy định khung giá các loại rừng

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 26/02/2021 đến 26/03/2021

Dự thảo Bảng giá điều chỉnh các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: UBND thành phố
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 23/02/2021 đến 23/03/2021

Dự thảo Nghị quyết về mức chi cho đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các cấp

Cơ quan ban hành: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 09/02/2021 đến 09/03/2021

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: UBND thành phố
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 08/02/2021 đến 08/03/2021

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn