Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/02/2021 17:04

Thông báo kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 5/12/2019 của UBND thành phố về tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 của thành phố Hải Phòng; Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế;

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (gọi chung là Hội đồng) thông báo một số nội dung sau:

1. Kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế năm 2019 (theo danh sách cụ thể kèm theo).

2. Phúc khảo

- Hội đồng nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản kể từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021.

Lưu ý: Hội đồng không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

- Đơn phúc khảo gửi về Hội đồng theo địa chỉ số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Phí phúc khảo theo quy định: 150.000 đồng/bài thi.

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thông báo các nội dung trên đến từng thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức ngành y tế thuộc cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn