Tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022  

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 13/1 tại điểm cầu Hội trường Văn phòng Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí: Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch thiết thực. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm 2022 có ý nghĩa tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dự báo tình hình trong nước, quốc tế có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng mới. Trong bối cảnh mới, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận của Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, đời sống tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho chức sắc, chức viện, nhà tu hành về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo. Tiếp tục tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Dân vận các cấp; phối hợp tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2021. Công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã phát huy hiệu quả công tác dân vận được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cùng với việc thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Ban Dân vận Trung ương đề ra, đồng chí đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở.Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; kịp thời tham mưu cho chính quyền quan tâm quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuyên truyền nhân rộng, khen thưởng gương điển hình, tiêu biểu. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu thực tế.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn