Ngành Thanh tra thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2022

 

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 13/1, Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tham dự có đại diện sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể

 

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, năm 2021, toàn ngành đã tiến hành 139 cuộc thanh tra hành chính tại 395 đơn vị thanh tra (kỳ trước chuyển sang 25 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 114 cuộc), 122 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 17 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành 88 kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định pháp luật. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 69.698,639 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 31.120,2 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế số tiền 38.578,44 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 1131 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 6.632,342 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.632,342 triệu đồng.

Trong đó, Thanh tra thành phố triển khai Thanh tra thành phố đã, đang triển khai 31 cuộc thanh tra, kiểm tra (10 cuộc chuyển tiếp từ năm 2020, 20 cuộc theo Kế hoạch Thanh tra, đột xuất năm 2021 (06 cuộc được giao đột xuất năm 2021)), trong đó: Số cuộc đã ban hành kết luận 19 cuộc, đang triển khai thực hiện 11 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 49.734,449 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 26.155,2 triệu đồng, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 15.845,92 triệu đồng; kiến nghị khác 23.579,92 triệu đồng.

Thanh tra thành phố đã thực hiện đôn đốc 40 kết luận thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố đối với các kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố, UBND thành phố ban hành, trong đó: 36/40 kết luận được giao chuyển tiếp từ năm 2020; 04/40 Kết luận được giao trong kỳ báo cáo.

Đôn đốc 57 quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền 13.509 triệu đồng; đã đôn đốc 27 quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 7.263,8 triệu đồng, thực hiện khoanh nợ hoặc xử lý bằng thủ tục hành chính đối với 15 quyết định với số tiền 4.593 triệu đồng; còn tiếp tục đôn đốc 15 quyết định với số tiền 1.860,2 triệu đồng.

Đôn đốc kiến nghị khác về kinh tế (giảm trừ quyết toán, giảm dự toán ngân sách…) số tiền 11.569 triệu đồng; đã thực hiện đôn đốc 1.460 triệu đồng, còn tiếp tục đôn đốc 10.109 triệu đồng.

Trong năm 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm so với cùng kỳ năm 2020. Toàn thành phố tiếp 4.539 lượt với 3.594 vụ việc, giảm 24% vụ việc so với cùng kỳ năm 2020 (3.352/4.426); có 132 lượt đoàn đông người với 1.685 lượt người; 118 vụ việc; giảm 40 % đoàn so với cùng kỳ năm 2020 (132/220). Tiếp nhận 7.960 đơn thư các loại, giảm 0,05% đơn so với cùng kỳ (7.960/8.399); trong đó, kỳ trước chuyển sang 237 đơn, tiếp nhận trong kỳ 7.723 đơn; trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 5.683 đơn/5.355 vụ việc (khiếu nại 450 đơn/445 vụ việc, tố cáo 534 đơn/510 vụ việc, kiến nghị 4.699 đơn/4.400 vụ việc).

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 351 vụ việc (khiếu nại 203 vụ việc, tố cáo 148 vụ việc); giảm 24% vụ việc so với cùng kỳ năm 2020 (351/464). Đã giải quyết 313 vụ việc (khiếu nại 189 vụ việc, tố cáo 124 vụ việc); đạt tỷ lệ 89% vụ việc giải quyết.

Thanh tra thành phố tiếp 24 lượt người, nhận và xử lý 305 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 113 đơn (khiếu nại 12, tố cáo 24, phản ánh khiến nghị 77).

Thanh tra thành phố được UBND thành phố giao tham mưu giải quyết 110 vụ (trong đó: khiếu nại 38 vụ; rà soát đề xuất phương án giải quyết 72 vụ (Khiếu nại 16 vụ, tố cáo 48 vụ, kiến nghị 08 vụ)), Đã báo cáo UBND thành phố 99 vụ, Đang tham mưu UBND thành phố giải quyết 11 vụ (khiếu nại 04 vụ, rà soát đề xuất phương án giải quyết 07 vụ).

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021: cuộc tuyên truyền 07 cuộc ở 3 sở ngành, 4 quận huyện.

Công tác củng cố, kiện toàn, bổ sung lực lượng của ngành thanh tra được quan tâm, thanh tra thành phố đã cử 40 cán bộ đi học thanh tra viên chính, 44 cán bộ đi học thanh tra viên; 01 công chức học Trung cấp lý luận chính trị, 02 công chức học Cao cấp Lý luận chính trị.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thanh tra công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, quận, huyện về một số lĩnh vực trọng điểm: quản lý sử dụng đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội của thành phố. Triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất được giao, thu hồi đạt từ 90% trở lên sai phạm về kinh tế theo quyết định xử lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm soát kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định nhằm phát hiện, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng.

 Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; lựa chọn, bồi d­ưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến tại các đơn vị; đưa phong trào thi đua khen thưởng trở thành động lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của ngành Thanh tra; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động, giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, chống chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực đối với cán bộ, thanh tra viên. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, đưa công tác thi đua khen thưởng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành Thanh tra. Nội dung phong trào tập trung vào thực hiện và hoàn thành có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn thi đua khen thưởng vào các hoạt động công tác toàn ngành thanh tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố biểu dương ghi nhận và chúc mừng thành tích ngành Thanh tra đạt được trong năm qua và khẳng định vai trò ngành Thanh tra góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong điều kiện thíc ứng an toàn và phòng chống dịch. Đặc biệt là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được kết quả tích cực. Triển khai Luật phòng chống tham nhũng hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt kết quả cao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu năm 2022 cán bộ, công chức ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện trao Giấy khen cho các tập thể

Phó Chánh Thanh tra thành phố Lê Lương trao Giấy khen cho các cá nhân

Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Thị Anh Thư trao Giấy khen cho các cá nhân

 

 

 

Nhân dịp này, 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; 02 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 03 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố; 11 tập thể và 26 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra thành phố.

Nguyễn Hải – Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn