Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/07/2020 12:18

Liên đoàn Lao động thành phố đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/7, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động thành phố Bùi Thị Ngọc chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về các nội dung: xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; những chủ trương, chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, phát huy mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… là những vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn