Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2020 11:22

Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Trong những năm gần đây, Hải Phòng là thành phố có tốc độ phát triển công nghiệp cao của cả nước. Việc sử dụng, ứng dụng các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp, dịch vụ, y tế và các hoạt động liên quan khác ngày càng tăng, nảy sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn về sự cố bức xạ, hạt nhân. Do vậy, công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn thành phố ngày càng trở nên quan trọng và bức thiết.

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nội dung Kế hoạch 

Ngày 13/11/2020, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-BCH nhằm cụ thể hóa nội dụng trong Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 3566/QĐ-BKHCN ngày 27/11/2019, làm cơ sở để các Sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch triển khai 4 nhiệm chủ yếu như sau: một là rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật liên quan; hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất; ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; bốn là, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo

Để thực hiện tốt Kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với sự cố, tại Hội nghị công bố Kế hoạch được tổ chức vào sáng 15/12 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai Kế hoạch, sớm xây dựng Quy chế phối hợp trong việc triển khai Kế hoạch; thường xuyên chủ trì rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và sửa đổi bổ sung Kế hoạch cho phù hợp thực tế; trước mắt tham mưu cho thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo diễn tập nội bộ cho Ban Chỉ huy và các ngành đơn vị liên quan, tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn bức xạ và ứng phó sự cố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng phó sự cố và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp thành phố năm 2024 theo đúng tiến độ, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Hội nghị cũng công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban Chỉ huy, thành viên Ban Chỉ huy là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, liên quan trên địa bàn thành phố.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn