Chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021

(Haiphong.gov.vn) - Qua phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục còn chưa quyết liệt thực hiện đúng theo quy định và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, ngày 9/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành văn bản số 4072/BGDDT-KHTC về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có ý kiến giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các nội dung đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2020-2021, chỉ đạo điều hành giá năm 2020 và Công văn số 3281/BGDĐT- KHTC ngày 27/8/2020 về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1213/VP-VX ngày 13/5/2020, Công văn số 5546/UBND-VX ngày 01/9/2020 và các văn bản có liên quan. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp như sau:

Một là, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi của cơ sở giáo dục, cụ thể:

- Thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

- Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Yêu cầu Ban Đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Mục 2 Công văn số 5546/UBND-VX ngày 1/9/2020.

- Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra sai phạm tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Hai là, chủ động phối hợp với với Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ba là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyên, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục; yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy đinh. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Bốn là, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên website để Nhân dân phản ánh, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn