Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Xây dựng

Thời gian 02/10/2020 08:00

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 03/09/2020 07:00

Lĩnh vực Du lịch

Thời gian 26/08/2020 11:00

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thời gian 13/08/2020 05:35

Lĩnh vực Công Thương

Thời gian 20/07/2020 07:51

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Thời gian 10/06/2020 05:34

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Thời gian 13/06/2018 15:14

Lĩnh vực Thanh tra

Thời gian 08/06/2018 07:52

Lĩnh vực Ngoại vụ

Thời gian 08/06/2018 07:52

Ban Quản lý khu kinh tế

Thời gian 08/06/2018 07:52

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn