Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thời gian 01/04/2021 05:33

Lĩnh vực Thanh tra

Thời gian 26/03/2021 17:00

Lĩnh vực Du lịch

Thời gian 11/11/2020 08:00

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 03/11/2020 12:00

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 26/10/2020 05:34

Lĩnh vực Xây dựng

Thời gian 02/10/2020 08:00

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thời gian 13/08/2020 05:35

Lĩnh vực Công Thương

Thời gian 20/07/2020 07:51

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Thời gian 10/06/2020 05:34

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Thời gian 13/06/2018 15:14

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn