Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 02/08/2021 17:00

Ban Quản lý khu kinh tế

Thời gian 08/07/2021 15:00


Lĩnh vực Giao thông vận tải

Thời gian 08/07/2021 09:00

Lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 02/06/2021 17:00


Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 25/05/2021 12:00

Lĩnh vực Công Thương

Thời gian 10/05/2021 17:00

Lĩnh vực Ngoại vụ

Thời gian 05/05/2021 17:00

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Thời gian 05/05/2021 10:00

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS