Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Thời gian 17/09/2021 09:00

Lĩnh vực Du lịch

Thời gian 24/08/2021 08:00

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

Thời gian 18/08/2021 17:00

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Thời gian 10/08/2021 10:00

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian 10/08/2021 07:00

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 02/08/2021 17:00

Ban Quản lý khu kinh tế

Thời gian 08/07/2021 15:00


Lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 02/06/2021 17:00


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn