Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/08/2021 10:28

Ban hành Quyết định điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình cảng biển sang Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 2299/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ Sở Tài chính sang Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng trực thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện, kể từ ngày 15/8/2021.

Sở GTVT thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thu phí của Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong)

Theo nội dung Quyết định, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, nộp và quản lý phí theo đúng quy định tại Luật Phí và lệ phí từ ngày 25/11/2015, Nghị quyết của HĐND thành phố và các quy định của pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận của các đối tượng nộp phí, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tự giác chấp hành nộp phí đúng quy định. Thực hiện chế độ báo cáo thu phí định kỳ và đột xuất theo quy định.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; có tối đa 3 phòng và tương đương, gồm: Phòng Tổng hợp, đại diện Cảng vụ khu vực I và đại diện Cảng vụ khu vực II.

Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng quyết định bố trí số lượng người làm việc tại các phòng đảm bảo theo quy định, đối với Phòng Tổng hợp cân đối số lượng người làm việc nhiều hơn để thực hiện nhiệm vụ thu phí.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng tiếp nhận nguyên trạng về tài sản, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu phí từ Sở Tài chính; thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, lao động hiện có để thực hiện nhiệm vụ; ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của các phòng; xây dựng Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trình UBND thành phố quyết định…

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn