Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/03/2022 08:26

Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp Nhà nước. Công ty Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp và Điều lệ  Công ty;

2. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;

3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 (Phụ lục II – Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2021 của Doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 (Phụ lục II - Nghị định 47/NĐ-CP);

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của Doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 (Phụ lục II - Nghị định 47/NĐ-CP);

6. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn