Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/07/2022 09:35

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản và Điều lệ Công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biếu số 6 Phụ lục II.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn