Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2021 09:20

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm;

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp;

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp;

6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn