Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2022 11:42

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin bất thường

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II: Điều chỉnh bảng số 1;

2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II: Điều chỉnh bảng số 3.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn