Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2022 13:52

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã  được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn