Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/08/2020 10:14

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin

 

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị  Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh daonh năm 2019 và 03 năm gần nhất;

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2019;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019;

4. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn