Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/04/2020 10:46

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019;

2. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019;

3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019./.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn