Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/03/2022 13:21

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp Nhà nước. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch và trách nhiệm xã hội năm 2021;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn