Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/01/2022 14:45

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin:

1. Văn bản của doanh nghiệp gửi báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc công bố thông tin của doanh nghiệp;

2. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

3. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo nội dung quy định tại Biểu số 2 Phụ lục II;

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II;

5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kể hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác theo nội dung quy định tại Biểu số 4 Phụ lục II;

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II;

7. Báo cáo thực trạng quan trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II;

8. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm (năm 2020) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

9. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 2021 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn