Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/04/2021 15:12

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải An công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải An công bố thông tin:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm gần nhất;

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2020.

3. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020.

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020.

5. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn