Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/07/2022 16:41

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II;

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2021 được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội theo nội dung quy định tại Biểu số 4 Phụ lục II.

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II;

4. Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức năm 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn