Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2021 09:34

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản  về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm;

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp;

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp;

6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 2021 đã được kiểm toán.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn