Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thời gian 21/06/2019 15:49
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thời gian 29/05/2019 10:19
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi  An Hải công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Thời gian 11/04/2019 15:09
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin chiến lược sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển

Thời gian 11/04/2019 14:58
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018

Thời gian 08/01/2019 16:32
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động

Thời gian 08/01/2019 15:31
Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố tthông tin

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động năm 2018

Thời gian 08/01/2019 09:34
Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất  kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triên giai đoạn 2016 – 2020.Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn