Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/09/2021 10:44

Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin:

1. Quyết định số 168/QĐ-CVCX-TC ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;

2. Quyết định số 169/QĐ-CVCX-TC ngày 9/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vị phụ  trách kế toán.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn