Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/09/2021 12:58

Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng năm 2021

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải thông tin của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng như sau:

1. Văn bản của doanh nghiệp gửi báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc công bố thông tin của doanh nghiệp;

2. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;

3. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II;

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng/2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II;

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II;

7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập./.

(Xin gửi kèm theo tài liệu công bố nêu trên)

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn