Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2022 16:00

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải thông tin bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

1. Nghị quyết số 111/HĐQT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc miễm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Nghị quyết số 116/HĐQT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn