Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/01/2022 16:27

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng công bố thông tin:


1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm theo nội dung quy định tại Biểu số 3 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn