Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/04/2020 15:13

Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố vừa có chỉ đạo về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch năm 2020 của UBND thành phố thực hiện bảo đảm hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đề xuất, báo cáo của UBND thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các vụ dịch công này để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện việc kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (80% đối với cấp bộ, 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện). Tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh; đề xuất báo cáo UBND thành phố các điều kiện bảo đảm để phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện việc mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) tới điểm cầu của các bộ, ngành.          

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS