Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/12/2021 11:27

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 17/12/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Để tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng chống tham nhũng nhằm chủ động phòng ngừa, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 17/12/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thành ủy, và UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, rà soát các hoạt động của các phòng, ban đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phát hiện các hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng.

Các sở, ban,ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày  07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Nâng cao hiệu quả quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết khiệu nại, tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Thực hiện triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND thành phố về triển khai Đề án “Nâng cáo năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” trong năm 2022.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch  UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai các nội dung được phân công tại kế hoạch này.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS