Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/09/2022 07:29

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

(Haiphong.gov.vn) – Để phòng, chng s lây lan ca dch COVID-19 trong cng đng nhm thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch bnh trong tình hình mi; ngày 6/9/2022, B Y tế ban hành Quyết đnh s 2447/QĐ-BYT Hưng dn s dng khu trang phòng, chng dch COVID-19 ti nơi công cộng.

Theo đó, hướng dn đưc xây dng da trên cơ chế lây truyn ca vi rút SARS-CoV-2 là lây truyn trc tiếp t ngưi sang ngui, ch yếu qua đưng hô hp thông qua git bn. Da trên mc đ lây nhim ti đa đim có nguy cơ cao như: nơi có nguy cơ tiếp xúc vi ngun bnh; nơi có không gian kín, thông khí kém. Vic s dng khu trang ti nơi công cng là mt bin pháp d phòng cá nhân góp phn làm gim s lây lan ca dch COVID-19 trong cng đng, bo v sc khe ngưi dân nht là đi ng nguy cơ cao như ngưi có bnh lý nn, ngưi cao tui, ngưi suy gim min dch, ngưi béo phì. Nơi công cng đưc hiu là nơi phc v chung cho nhiu ngưi ti nhng đa đim có không gian kín như rp hát, rp chiếu phim, vũ trưng, nhà hàng… hoc các đa đim có không gian m như sân vn đng, công viên, đưng ph, bến xe,...

Hướng dẫn nêu rõ, các trưng hp bt buc phi s dng khu trang bao gồm:

Áp dụng chung vi ni có biu hin bnh viêm đưng hô hp cp, ngưi mc hoc nghi ng mc COVID-19; tt c các đi tưng (tr tr em dưi 5 tui) khi đến nơi công cng thuc khu vc đã đưc công b cp đ dch mc đ 3 hoc mc đ 4 theo Hưng dn tm thi v chuyên môn y tế thc hin Ngh quyết s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ca Chính ph ban hành Quy đnh tm thi “Thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch COVID-19” ti Quyết đnh s 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 ca B Y tế.

Áp dụng c th vi mt s đa đim, đi tượng sau:

Tại cơ s y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có ngưi đang cách ly y tế hoc đang theo dõi, giám sát y tế: Áp dng vi tt c các đi tưng (tr nhng ngưi cách ly trong phòng đơn; ngưi b suy hô hp, ngưi bnh đang phi thc hin th thut y tế theo ch đnh ca bác sĩ, tr em dưi 5 tui). Đi vi nhân viên y tế ti cơ s khám bnh, cha bnh thc hin theo Hưng dn v la chn và s dng phương tin phòng h cá nhân trong phòng, chng bnh dch COVID-19 ti cơ s khám bnh, cha bnh đưc ban hành kèm theo Quyết đnh s 2171/QĐ-BYT ngày 05/8/2022 ca B Y tế.

Khi sử dng phương tin giao thông công cng (máy bay, tàu ha, tàu thy, tàu đin, phà, xe khách, xe buýt, taxi,...): Áp dng vi hành khách; ngưi điu khin, ngưi phc v trên phương tin giao thông công cng; nhân viên phc v, ngưi qun lý, ngưi lao đng ti nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà ch khi tiếp xúc trc tiếp với hành khách.

Tại trung tâm thương mi, siêu th, ch đu mi: Áp dng vi nhân viên phc v, ngưi qun lý, ngưi lao đng khi tiếp xúc trc tiếp với khách hàng.

Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trưng; karaoke; cơ s dch v xoa bóp, làm đp; phòng tp th dc, thế hình; cơ s kinh doanh dch v ăn, ung phc v ti ch; rp chiếu phim, nhà hát, rp xiếc, nhà thi đu, trưng quay): Áp dng vi nhân viên phc v, ngưi bán hàng, ngưi qun lý, ngưi lao đng khi tiếp xúc trc tiếp với khách hàng.

Tại cơ s văn hóa, du lch, nơi t chc s kin tp trung đông ngưi (các công trình di tích; bo tàng, thư vin, trin lãm, nhà trưng bày; khu du lch, khu vui chơi, gii trí; s kin văn hóa, th dc, th thao; li, l tang, l hi, hi ch): Áp dng vi nhân viên phc v, ngưi qun lý, ngưi lao đng, ngưi bán hàng khi tiếp xúc trc tiếp vi khách hàng và ngưi tham dự.

Tại nơi tiếp nhn h sơ, nơi giao dch: Áp dng vi nhân viên tiếp nhn h sơ, nhân viên giao dch khi tiếp xúc trc tiếp với khách hàng.

Các trường hp khác (ngoài các đa đim, đi tưng đã đưc quy đnh ti mc 1, phn này) đưc khuyến khích s dng khu trang khi đến nơi công cộng.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn