Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/01/2022 16:57

Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; ngày 21/01, UBND thành phố ban hành văn bản số 544/UBND-VX về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện triển khai một số nhiệm vụ sau:

Một là, đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định hiện hành; tham mưu đề xuất triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo và hướng dẫn mới của Trung ương (nếu có).  

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng, đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần; ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích của trẻ em.

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tăng cường công tác vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ trẻ em theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

- Tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Hai là, giao Sở Y tế:

- Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 8/11/2021 của UBND thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc ưu tiên điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch COVID- 19 đối với trẻ em, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị.

- Xây dựng đường dây nóng để tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19 tại các co sở y tế và co sở cách ly tập trung (nếu có). Xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19, không đảm bảo an toàn cho trẻ em trong quá trình điều trị, chăm sóc.

Ba là, giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục.

- Hướng dẫn gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến.

- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có nhu cầu dụng cụ, thiết bị học trực tuyến. Có biện pháp hỗ trợ, bổ sung kiến thức đối với những trẻ em không tham gia học tập do phải cách ly điều trị COVID-19.

- Bảo đảm các điều kiện tuyệt đối an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Bốn là, giao Sở Văn hóa và Thể thao:

- Tăng cường truyền thông, giáo dục về vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COV1D-19; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình.

- Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và gia đình trong dịch COVID-19.

Năm là, giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 14/10/2021 UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên môi trường mạng phổ biến kiến thức, kỹ năng về các hoạt động hỗ trợ thể chất và tinh thần phù hợp với trẻ em, góp phần chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội và phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, chế độ, chương trình hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19; quảng bá về các số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đường dây. Tư vấn của Trung tâm Công tác xã hội thành phố 18006605 để mọi cơ quan, tổ chức, người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin và khi cần sự trợ giúp.

Sáu là, giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố:

- Xây dựng, phổ biến rộng rãi các chương trình dạy học trên truyền hình; các chuyên mục phổ biến kiến thức, kỹ năng, hoạt động rèn luyện thể chất và tinh thần cho trẻ em và gia đình; giáo dục, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em, bảo vệ trẻ em; các kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bẩy là, giao UBND các quận, huyện:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COV1D-19 cho trẻ em tại địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức điều trị, cách ly và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19 đảm bảo theo quy định và hướng dẫn của Sở Y tế. Chỉ đạo cán bộ cơ sở hỗ trợ trẻ em và gia đình trẻ em trong quá trình cách ly y tế bảo đảm an toàn; phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Bố trí đường dây nóng để can thiệp, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo 100% trẻ em thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót đối tượng. Tăng cường công tác vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng chức năng và UBND cấp xã triển khai việc thu thập thông tin, đánh giá tình trạng và xác định các nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp kịp thời, chú trọng nhóm đối tưọng trẻ em cần chăm sóc thay thế trong dịch COVID-19, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ trong những gia đình bố mẹ đi làm không có người trông giữ, giám sát, trẻ em là con công nhân nhập cư làm việc trong các khu công nghiệp đang ở nhà thuê tại địa phương trong thời gian không đến trường... Chỉ đạo triển khai thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19; tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại địa phương, việc triển khai thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em, việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID- 19. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân từ chối hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo quy định.

Tám là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em và truyền thông, vận động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS