Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/12/2018 10:49

Quận Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Quận Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Năm 2018, quận Ngô Quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện quy chế làm việc và các nhiệm vụ được giao, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật công vụ, chậm trễ trong giải quyết các công việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cải cách hành chính trên được triển khai tích cực; công tác thanh tra, tư pháp, nội vụ được thực hiện bài bản.

Đối với công tác cải cách hành chính, quận thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, xây dựng Đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025. Chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền điện tử”, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.


Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” điện tử UBND quận Ngô Quyền thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ cương công vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng


Quận cũng thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; quận đã tổ chức 310 buổi tiếp công dân = 260 vụ việc, với 460 lượt người; tiếp nhận, xử lý 485 đơn = 415 vụ việc, chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư, đạt tỷ lệ trên 85%. Triển khai rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm.

Trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, quận đã triển khai 4 cuộc thanh tra đối với 19 đơn vị trên các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cho 100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định.

Năm 2019, quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Thực hiện đúng quy định Luật Tiếp công dân; tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Triển khai các cuộc thanh tra theo lĩnh vực; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra. Chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ tại mỗi đơn vị để phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 29/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn