Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/12/2018 08:17

Quận Hải An tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí

Quận Hải An tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí

Năm 2018, quận Hải An tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra làm rõ những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và có biện pháp xử lý theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng Lịch tiếp công dân do UBND quận ban hành. Tiếp tục duy trì các hình thức phổ biến giáo dục, pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề nhân dân, dư luận quan tâm có liên quan đến tham nhũng, lãng phí như: đất đai, trật tự xây dựng, tài chính.

Trung tâm hành chính quận Hải An


Trong công tác thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, quận tổ chức thanh tra, kiểm tra được 10 cuộc tại 10 đơn vị về công tác thu, chi tài chính; công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp dân được tăng cường, đã tiếp 597 lượt người = 914 người, giảm 31,07% so cùng kỳ năm 2017; trong đó lãnh đạo tiếp định kỳ, đột xuất là 33 lượt = 60 người; có 4 đoàn đông người = 69 người chủ yếu kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng. Tổng số đơn toàn quận tiếp nhận 655 đơn, giảm 16,45% so với cùng kỳ năm 2017 (29 đơn tố cáo, 36 đơn khiếu nại, 591 đơn kiến nghị).

Quận cũng nghiêm túc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức: qua Cổng thông tin điện tử của quận, hệ thống Đài phát thanh, hội nghị tập huấn (thu hút 200 người tham dự và phát 200 bộ tải liệu).

Năm 2019, quận Hải An tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; không để xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp, tập trung đông người. Làm tốt việc tiếp công dân định kỳ và giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND quận.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và hệ thống một của điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo quyết định của Thù tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương…

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn