Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/11/2018 10:50

Quận Hải An đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Quận Hải An đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

9 tháng đầu năm, quận Hải An tiến hành thanh tra 4 cuộc về công tác thu, chi tài chính và công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án tại 4 đơn vị; thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất tại phường Đằng Lâm. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùa công dân theo quy định. Đã tiếp 515 lượt người = 766 người. Tổng số đơn toàn quận 504 đơn (32 đơn khiếu nại, 23 đơn tố cáo, 449 đơn kiến nghị), trong đó có 143 đơn năm 2017 chuyển sang. Đã giải quyết 410 đơn/ 504 đơn = 81,3% (15 đơn tố cáo, 23 đơn khiếu nại, 372 đơn kiến nghị); còn 94 đơn tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Quang cảnh phiên thường kỳ tháng 9 năm 2018 của quận Hải An


Trong công tác phòng chống tham nhũng, quận triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018. Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử quận các văn bản pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua hệ thống phát thanh quận và các thông tin đại chúng khác. Xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử cùa cán bộ công chức, viên chức: không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

3 tháng cuối năm, quận tiếp tục kiêm tra thực hiện cải cách hành chính công vụ, công chức, viên chức và trách nhiệm thi hành công vụ cùa người đứng đẩu tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện đo sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cùa các cơ quan hành chính. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, khiếu kiện đông người kéo dài; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt diểm các vụ việc tại địa phương.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn