Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/11/2018 10:24

Huyện An Dương tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Huyện An Dương tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

9 tháng đầu năm, huyện An Dương đã xây dựng, triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2018 theo quy định. Tiến hành 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch, nội dung: Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trường THCS An Hưng hạng mục xây dụng 14 phòng học và khu phụ trợ; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Lê Thiện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2016, 2017. Tiếp tục kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị trên địa bàn huyện; kiểm tra, giải quyết công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Ngao, thôn Trang Quan, xã An Đồng và chỉ đạo giải quyết nhiều công việc đột xuất khác.


Huyện tổ chức tốt công tác tiếp dân; kịp thời phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Đã tiếp 29 lượt công dân (107 người) gồm có 5 đoàn đông người (79 người) thuộc xà An Đồng, Bắc Sơn, Hồng Phong. Tiếp nhận 68 đơn (kiến nghị: 66 đơn, tố cáo: 2 đơn); trong đó đơn đủ điều kiện giải quyết: 67 đơn (kiến nghị: 66 đơn, tố cáo: 1 đơn) cùa 67 vụ việc.

3 tháng cuối năm, huyện An Dương tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; phát hiện xử lý theo thẩm quyền và đề xuất xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo kê khai minh bạch tài sản cùa cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, đơn thư phát sinh, không để phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ờ cơ sở. Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản qui phạm pháp luật theo phân cấp.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn